Personalitats de risc

AUTORA Clara Garcia Grané
CENTRE Salesians Sant Antoni de Pàdua
TUTOR Carlos Sicilia Espín
TIPOLOGIA Comparatiu

PUNT DE PARTIDA (hipòtesis, interrogants inicials, objectius):

L’objectiu principal del meu treball és observar les diferències i les semblances entre el perfil de personalitat dels esportistes de risc i els professionals del risc.

PROCÈS (recollida i tractament de les dades):

La recollida de dades va ser a partir de dos qüestionaris: el qüestionari de personalitat d’Eysenck i l’escala de recerca de sensacions. El camí va ser molt laboriós, ja que cada enquesta que passàvem després s’havia de buidar i anotar els resultats de cada tret en una taula comuna per poder calcular-ne els estadístics descriptius i fer-ne, posteriorment, l’anàlisi comparatiu amb l’anova de factors.

RESULTATS/CONCLUSIONS:

Amb els resultats obtinguts per l’anàlisi de variança dels diferents grups no podem afirmar que la personalitat dels professionals del risc és diferent que la dels esportistes de risc ja que les dades obtingudes són semblants en la majoria de trets excepte pel que fa el psicoticisme: únic tret en que sí que difereixen.

This entry was posted in 2013, Col·legi salesià and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.