Desenvolupament i enfortiment del Turisme Comunitari a Moçambic

AUTORA: Lucía Enrique Gutiérrez

CENTRE: INS Miquel Biada

TUTORA: Fàtima Prat Tordera

TIPOLOGIA: Analític

PUNT DE PARTIDA: Aquest treball pretén analitzar la relació entre la situació que pateix l’Àfrica Subsahariana i el turisme comunitari. L’estudi parteix de la hipòtesi segons la qual a través d’elaborar una proposta de viatge basada en el turisme comunitari es pot aconseguir una contribució a la millora de les condicions de les poblacions indígenes. El punt de partida ha estat l’elaboració d’una anàlisi de la situació i dels indicadors socioeconòmics de l’Àfrica Subsahariana. Aquesta anàlisi documental ha permès sintetitzar cinc factors que influeixen en el continent: la climatologia i geografia, l’economia, la demografia, la política i les característiques socials i culturals. En una segona fase, l’estudi analitza i tracta una petita part de la sociologia del turisme i concretament, se centra en el turisme comunitari. Per últim, el treball explica un projecte d’una proposta de viatge la qual se centra en Moçambic, concretament en l’ètnia dels Chopi.

PROCÉS DEL TREBALL: Per poder afirmar o refutar aquesta hipòtesi vaig haver de dividir el treball el treball en dues parts; Una més teòrica on vaig analitzar la situació que pateix l’Àfrica Subsahariana i vaig estudiar el comportament del turisme. I una part més pràctica on vaig desenvolupar tota la proposta del projecte. A través de la interpretació de dades i la consulta de llibres i webs vaig arribar a una conclusió.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Al llarg d’aquest projecte he intentat donar resposta a una sèrie d’interrogants sobre una temàtica no gaire treballada fins el moment dintre del camp del turisme, l’anomenat turisme comunitari. Després de centrar-me en conèixer la situació que pateix l’Àfrica Subsahariana es pot concloure que és una terra amb una riquesa i diversitat molt importants però és sobretot també un continent molt necessitat i amb un escàs desenvolupament econòmic. D’altra banda, estudiant part del sector turístic he arribat a la conclusió que el Turisme Comunitari no és només una opció de negocis, sinó pot ser una opció de millorar les condicions de manera sostenible. Així es pot afirmar que el turisme comunitari pot convertir-se en una opció de vida. D’acord amb els resultats finals i l’organització del viatge aquest projecte podria convertir el turisme comunitari en l’opció de vida de la població Chopi. D’aquesta manera es preservarà la seva cultura i tradicions i es crearan nous llocs d’ocupació. La situació econòmica millorarà exponencialment.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2022, INS Miquel Biada and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.