La conformitat social i el gènere

AUTOR: Carles Garcia Grané

CENTRE: INS Alexandre Satorras

TUTORA: Meritxell Manté

TIPOLOGIA: explicatiu

memòria en PDF  

PUNT DE PARTIDA: Observar si hi ha una relació contrastable entre el fenomen de la conformitat social i la variable independent de gènere, atesa la percepció d’identitat sexual que tenen els subjectes de sí mateixos.

PROCÉS: Una part teòrica acurada que permet realitzar un procés experimental propi que es basa en una unió de l’experiment de Salomon E. Asch i l’inventari de rols sexuals de Bem.

RESULTATS: L’estudi teòric que he realitzat i les experiències quotidianes que m’envolten, em porten a plantejar que els subjectes no s’han conformat en aquesta determinada situació experimental com potser ho haurien fet, per exemple, en un cas pràctic a la seva vida, ja que els estereotips de gènere i les identitats personals tenen un impacte que pot ser objecte de diverses formes d’estudi. Per això, no es pot dir que la variable independent de gènere no influeixi en els subjectes a l’hora de conformar-se, sinó que no ha influït significativament en les condicions donades. Així mateix, el meu treball m’ha permès comprovar que hi ha una gamma més àmplia i molts matisos pel que fa la identitat sexual que marquen la manera de comportar-se d’unes persones.

This entry was posted in 2017, INS Alex. Satorras and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.