El poder mediàtic. Estructura, control i influència dels mitjans a Catalunya

AUTORA: Alba Ostos Quintana CENTRE: INS Alexandre Satorras TUTOR: Joaquim Bretxa TIPOLOGIA: Explicatiu

TREBALL-El poder mediàtic

PUNT DE PARTIDA: La meva hipòtesi inicial era que la informació que apareix als mitjans de comunicació és influenciada pels interessos de les persones, empreses o organitzacions amb poder respecte aquests mitjans, i que aquesta influencia és perjudicial per a la qualitat de la informació que arriba al públic. Els objectius del treball, per tant, eren esbrinar com funcionen les estructures de comunicació actuals, qui hi ha darrere dels principals mitjans i grups de comunicació, de quina manera la informació es veu contaminada per aquests interessos i quines són les formes de manipulació de la informació.

PROCÉS: La primera part del treball està establerta dins un marc teòric. Les dades que vaig fer servir per realitzar-la estan extretes de diversos llibres concretats a la bibliografia, de les diferents webs corporatives de grups de comunicació, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), d’informació publicada a diaris. La segona part del treball està establerta dins un marc pràctic. Per a realitzar-la vaig recollir portades de diferents diaris i vaig consultar informatius accessibles per internet per fer-ne una comparació. També vaig fer servir les bases de dades del Centre d’Estudis d’Opinió per realitzar encreuaments entre diverses preguntes del Baròmetre d’Opinió Política i fer-ne un anàlisi posteriorment.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Després de realitzar aquest treball he pogut esbrinar quins són els principals grups de comunicació, com s’organitzen, que en el cas dels grups privats la presencia d’empreses de sectors no relacionats amb el de la comunicació és destacable, i això és perjudicial per l’existència d’un periodisme de qualitat; que és difícil detectar quins mecanismes operen en el procés informatiu per influència directa de les entitats amb poder sobre cada mitjà i quins no; que cada mitjà tracta la informació d’una manera diferent, i l’enfoc que es fa de cada noticia sovint no és neutral; que sembla els factors relacionats amb la identitat nacional i la llengua són més importants que els relatius a la ideologia a l’hora de triar un mitjà informatiu a Catalunya, etc.

This entry was posted in 2014, INS Alex. Satorras and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.