Precarietat a les universitats de Catalunya

AUTORA: Maria Dios Trotskaya

CENTRE: Escola Freta Mataró

TUTOR: Bernat Blanquer

TIPOLOGIA: Analític

PUNT DE PARTIDA: Aquest treball tracta sobre la precarietat laboral en les universitats catalanes. El principal objectiu és respondre la pregunta del treball: “Existeix la precarietat en les universitats catalanes?” i demostrar si hi ha una la mala condició laboral dins de l’àmbit educatiu, arribar fins a l’arrel del problema i finalment justificar-ho amb proves objectives. També l’objectiu d’aquest treball és fer notar més aquest problema, perquè és un problema poc conegut, investigar el perquè hi ha aquesta precarietat, donar difusió del problema demostrant de manera objectiva la precarietat universitària, comparar en altres comunitats autònomes d’Espanya, etc.

PROCÉS DE TREBALL: He recollit les dades del treball mitjançant entrevistes i enquestes a professors de totes les universitats públiques de Catalunya. En el treball he analitzat una per una totes les respostes del qüestionari i les he relacionat i contrastat amb el meu marc teòric i amb les dues entrevistes.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Com a primera conclusió, vull dir que, des del meu punt de vista, la principal causa d’aquesta precarietat és la falta d’inversió en educació que hi ha al país. Sento que no s’inverteix prou, i a més, penso que el model de professorat universitari que tenim està mal plantejat. A més, des de la meva perspectiva, em sembla impactant el fet que les universitats realment no valorin el treball que aporten tots els docents. Si aquest problema segueix i no es fa res per canviar-lo, les universitats espanyoles, i en aquest cas les catalanes, perdran a grans investigadors i docents. També he vist que un dels principals problemes d’Espanya és que no té definit el que són les lleis que regeixen l’educació del país.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2022, Freta Mataró and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.