L’ús del cos de la dona en el món audiovisual

AUTORES: Aina Marimon Codosal i Alba Cortés Parera

CENTRE: Escola GEM

TUTORA: Elena Gómez

TIPOLOGIA: Analític

PUNT DE PARTIDA: La motivació la trobem en el fet que ambdues som dones i vivim dia rere dia les manipulacions entorn la figura femenina. És per això, que el propòsit és fer saber la realitat d’una societat heteropatriarcal en vers a l’ús del cos de la dona, ja sigui en la publicitat, el cinema, la música, etc, i conscienciar fins a quin punt portem arrossegant aquesta obsessió amb el físic de les dones.

PROCÉS DE TREBALL: La metodologia emprada ha sigut la recerca i busca d’informació constant; ja sigui a llibres, pàgines web, videos, anuncis, etc. Un cop realitzada i contrastada, l’últim punt consisteix en una reflexió la qual vol portar a pensar al lector. Després d’haver-lo finalitzat, el resultat ha estat un dossier compacte replet de dades històriques, raonaments diversos, fotografies i enquestes. A més a més, la part pràctica està focalitzada en un petit vídeo on es qüestionen alguns apartats del treball.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Hem corroborat que al llarg de la història occidental la dona s’ha vist sempre jutjada per la seva aparença i sobretot, s’ha fet un mal ús d’aquesta. Sovint, el físic femení s’ha utilitzar per a beneficis comercials; obtenir més vendes, visualitzacions, fama o poder. També, ens hem adonat d’un dels motius del perquè ara l’home també s’està cossificant d’una manera tan evident. Actualment les dones són independents econòmicament i això ha fet que els anuncis ja no només han d’anar enfocats a la població masculina, sinó que també han d’atrapar a la femenina. D’altra banda hem certificat, arrel de la part pràctica, que la societat està evolucionant. Una generació forta i amb nous valors puja trepitjant fort.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2021, GEM and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.