Joves i política: les organitzacions polítiques juvenils

AUTORA: Cristina Torrado Cortés

CENTRE: Escola Pia Santa Anna

TUTOR: Esteve Federico Salellas

TIPOLOGIA: analític

memòria en pdf

PUNT de PARTIDA: Aquest treball de recerca neix amb un objectiu principal: visibilitzar i donar a conèixer les organitzacions polítiques juvenils que trobem dins la nostra societat, i les accions que aquestes porten a terme dia a dia. Partint d’aquest punt base, volia comprovar la relació que existeix entre les organitzacions i la societat, i vaig centrar les hipòtesis en la influència que el jovent rep d’aquestes organitzacions, i la percepció que la societat té d’aquestes, especialment en referència al tema de la radicalitat. A banda, també volia analitzar les accions que porta a terme cada organització política juvenil dins l’àmbit de Mataró, i analitzar les accions “de carrer” o accions directes.

PROCÉS de TREBALL: Primer de tot, el treball narra la història i l’actualitat de l’associacionisme, comptant amb el testimoni d’un membre d’Òmnium Cultural, i l’associacionisme juvenil a Catalunya, i exposa cinc de les organitzacions polítiques juvenils de Mataró: Noves Generacions, la Joventut Nacionalista, la Joventut Socialista, el Jovent Republicà i Arran.
Per tal d’assolir el meu primer objectiu, es va organitzar un acte politicosocial que aplegava les cinc organitzacions, on es va debatre sobre diferents problemàtiques que afecten els i les joves de Mataró. Gràcies a la recerca i a les entrevistes que vaig poder realitzar a membres de cada organització, vaig fer una anàlisi de la tipologia d’accions que cada organització porta a terme (“de carrer” o institucionals), i vaig analitzar les conseqüències i l’efectivitat de les accions “de carrer”. A banda, vaig realitzar enquestes a la població i al jovent per comprovar la influència que aquestes organitzacions exerceixen, i la percepció que la societat té d’aquestes.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Aquest treball de recerca m’ha permès assolir tots els objectius que em vaig plantejar en un principi, i sobretot, estic molt satisfeta de la visibilització que, gràcies a l’ajuda de totes les persones que han donat suport al treball, hem aconseguit donar a les organitzacions polítiques juvenils. D’altra banda, com a fets que considero més importants, he comprovat que, tot i que una part del jovent rep una influència d’aquestes organitzacions, encara existeix un percentatge alt que no se sent suficientment influenciat, i pel que fa a la percepció que la societat té sobre aquestes, he pogut comprovar que les organitzacions d’esquerres són considerades radicals per la majoria de la població.

This entry was posted in 2019, Escola Pia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.