La pau a Corea: Realitat o mite?

AUTOR: Pau López Martín

CENTRE: Escola Meritxell

TUTOR: Ricard Illa Pla

TIPOLOGIA: estudi de cas

memòria en pdfmemòria-2

PUNT de PARTIDA: La pregunta inicial que em vaig plantejar va ser: Què està passant a Corea del Nord? Com funciona el país? És realment un país tan conflictiu com mostren els mitjans de comunicació occidentals? Investigant, em vaig adonar que el país portava anys en guerra amb Corea del Sud, i vaig voler afegir el meu gra de sorra a la causa, per intentar acabar amb aquesta guerra.

PROCÉS de TREBALL: Vaig començar a investigar el conflicte des de l’arrel. Des de molt abans que comencés la guerra entre les dues nacions, fins a l’actualitat. Analitzar la situació, extreure conclusions, i comparar les meves conclusions amb les del President de l’Associació d’Amistat per Corea amb qui em vaig reunir, per tal d’el.laborar el Pacte de Pau.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Les meves conclusions varen ser que tot i que el conflicte es summament complicat i enrrabassat, cabien vàries opcions a l’hora d’establir la pau a Corea, i la més adient en aquest cas, vaig considerar que seria un Tractat de Pau i Reunificació que aconseguís la unificació de Corea en un únic país mancomunat i confederat.

This entry was posted in 2019, Escola Meritxell and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.