Una peça més dins l’aula

AUTORA: Marina Barrera Hernández

CENTRE: INS Alexandre Satorras

TUTORA: Sònia Puig Canet

TIPOLOGIA: explicatiu

memòria escrita en pdf

PUNT DE PARTIDA: El meu treball de recerca consta en una recerca sobre la millor escolarització d’un alumne amb TEA i la hipòtesi plantejada és que un nen amb el trastorn de l’espectre autista (TEA) està millor atès en una escola ordinària, que gaudeixi dels recursos suficients per tal de que el nen pugui ser estimulat de la millor manera possible, ja que relacionar-se amb altres persones afavoreix en el seu desenvolupament com a persona.

PROCÉS: Consta de dos blocs importants: la part teòrica, on he realitzat un recerca sobre el TEA, on he esmentat el seu procés de detecció, el tractament, els diferents graus, entre d’altres. I la part pràctica, on he portat a terme diverses entrevistes a personal professional, enquestes a personal docent i el seguiment del cas d’un nen amb aquest trastorn. A més de la creació de material didàctic pel desenvolupament de l’infant.

RESULTATS: Com a conclusió del treball puc observar que la tesi no té un resposta fixa, és a dir, comporta molts factors a fi que el nen estigui escolaritzat en un centre d’inclusió. Principalment, el primer component són les mancances i necessitats del nen, els recursos que presenten els centres d’inclusió no són els suficients per poder atendre correctament a tots els alumnes amb necessitats educatives especials. I finalment, la decisió de les famílies.

This entry was posted in 2018, INS Alex. Satorras and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.