Signes sobre fustes: estudi sociolingüístic d’uns grafitis

AUTORA: Maria Grajera Ortega

CENTRE: INS Laia l’Arquera

TUTOR: Jordi Clopés Garrell

TIPOLOGIA: analític

memòria escrita en pdf

PUNT DE PARTIDA: Aquest treball de recerca té la finalitat d’analitzar des d’una perspectiva socilingüística els grafitis trobats sobre les fustes de l’alberg Mas Silvestre de Canyamars, Maresme. Els objectius han estat: identificar les temàtiques més freqüents de les pintades analitzades, analitzar els registres emprats en la realització d’aquest tipus de discurs, observar les diferents llengües d’ús, així com les diferències entre aquestes segons les temàtiques, els registres i l’ortografia predominants en cada una i distingir la varietat lèxica en funció del sexe.

PROCÉS: La recollida de dades es va dur a terme entre els mesos de juliol i setembre del 2017. Una vegada recollits tots els grafitis, es van analitzar la llengua, el tema, l’ortografia, el registre i la intenció poética d’aquests.

RESULTATS: En primer lloc, la temàtica predominant és la de caire infantívol i el registre predominant és l’estàndard. En segon lloc, llengua més utilitzada és la castellana. Respecte a l’ortografia, en els grafitis castellans és on hem trobat més errors ortogràfics. Finalment, no vam poder observar la variació léxica segons el sexe ja que no estaven signats.

This entry was posted in 2018, INS Laia L'arquera and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.