“La comunicació no verbal dins les relacions interpersonals” Carlos Castro, INS Miquel Biada

AUTOR Carlos Castro Romero

CENTRE IES Miquel Biada

TUTORA Montserrat Alemany

SÍNTESI El treball de recerca gira al voltant del món de la comunicació no verbal, i com aquesta influencia en el procés comunicatiu i les relacions socials entre dos o més individus. Es tracta, en primer lloc, d’introduir-nos en el camp de la comunicació i aprofundir en com i per què té lloc aquest procés i, més endavant, d’analitzar el comportament no verbal des de tres vessants: la kinèsica, la paralingüística i la proxèmica. Per il·lustrar-ho, el treball compta amb un suport audiovisual al final del mateix, que ha estat prèviament analitzat i comentat dins el treball.

LA COMUNICACIÓ NO VERBAL DINS LES RELACIONS INTERPERSONALS, de Carlos Castro

This entry was posted in 2010, INS Miquel Biada and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.