Què en sé de l’escolarització dels meus fills?

AUTORES: María Martínez i Caroline Mellinas

CENTRE: INS Miquel Biada

TUTORA: Teresa Comas de la Fuente

TIPOLOGIA: estudi de cas i descriptiu

memòria escrita en pdf

PUNT DE PARTIDA: Tot i que vam fer recerca en diversos col·legis, el punt es va centrar en el nostre institut, vam voler saber sobre com es feien les reunions i la funció de l’AMPA.  Ens formulàrem la hipòtesi següent: a mesura que els fills van creixent, la implicació dels pares en el coneixement i participació en l’escola/institut, disminueix.

PROCÉS: Vam assistir a les reunions del nostre institut i vam fer entrevistes als diferents sectors, pares alumnes i professorat, i amb això vam fer un reportatge per recopilar la informació.

RESULTATS: Vam extreure con a conclusió que els pares no gens en l’educació dels seus fills i per tant, es difícil que els nens vulguin implicar-se (això ho vam saber per un projecte que vam organitzar en l’institut). Pot ser que si canviessin l’horari de les reunions i fossin més dinàmiques, assistirien més. La hipòtesi es corrobora, tot i que en els cursos que acaben l’etapa la participació dels pares és major que en la resta.

This entry was posted in 2018, INS Miquel Biada and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.