Dret de família: Dret civil català/ Dret islàmic marroquí

AUTORA: Soukaina L’Hiba

CENTRE: INS Laia, l’Arquera

TUTOR: Alexandre Ibars

TIPOLOGIA: Comparatiu

Memòria del treball

PUNT DE PARTIDA: El dret intenta regir una societat, regular-ne la conducta i resoldre’n els conflictes per tal d’aconseguir justícia; però, és just que sigui diferent en distints països?, si apliquem el dret d’aquí en algun altre lloc, seguirà sent just? Per què varia i no és igual en tots els llocs? Podem dir que la manera d’impatir justícia en un país és millor que en algún altre? S’assoleix la legitimitat (justícia) amb la legalitat (dret)? Probablement és la pretensió, l’objectiu, però sovint legalitat i legitimitat no coincideixen. A més, diferents societats, cultures, tenen concepcions diferents del que és legítim, del que és just. Cal – podem? – arribar a algún consens?

PROCÉS: D’aquí parteix aquest estudi que consta de dues parts: en primer lloc, s’analitza el dret i tot el que l’influeix fent recerques, enquestes a diferents sectors de la població i entrevistes a persones expertes en dret, i posteriorment es compara, mitjançant l’anàlisi d’un cas pràctic, el dret familiar de Catalunya (Codi Civil Català) amb el dret familiar del Marroc (Dret Islàmic- la Mudawana), que són dues societats molt properes i al mateix temps molt diferents, amb l’objectiu d’intentar resoldre les preguntes anteriors.

CONCLUSIONS/RESULTATS: Amb aquest treball he pogut analitzar els factors que influeixen en el dret i gràcies a això he pogut veure que el terme justícia no té una definició general i per tant és impossible dir que algun país és més just que l’altre, ja que això seria una fal·làcia. Hi ha moltes persones que pensen que ha d’haver una àrea comuna de justícia per a totes les societats, els mínims de la qual haurien de ser els Drets Humans. Cal aprofundir amb respecte en totes les cultures per comprendre millor la seva manera diversa com aquestes entenen la justícia. Per tant mai podem dir que el dret és injust pel simple fet que sigui diferent, o que la gent no sàpiga com utilitzar-lo.

This entry was posted in 2016, INS Laia L'arquera and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.