Pobresa infantil: Una qüestió de drets

AUTORA: Lamiae Al-Ghacham Touimi

CENTRE: INS Alexandre Satorras

TUTOR: Antonio Pérez-Adsuar

TIPOLOGIA: Explicatiu

Memòria en PDF

PUNT DE PARTIDA: La qüestió principal i l’objectiu entorn als quals gira aquest treball es pot dividir en tres punts clau: primerament, descobrir quina concepció i quina implicació té la societat respecte el tema de la pobresa infantil. A continuació, s’analitzen els programes electorals dels partits polítics predominants per tal d’esbrinar com i amb quines mesures tracten aquest tema. I, finalment, el punt central, que és analitzar la situació dels nens en risc de pobresa infantil a Mataró, així com saber com pot afectar aquesta problemàtica a la seva concepció sobre la realitat.

PROCÉS: S’han dut a terme tres processos experimentals diferents: s’han realitzat enquestes i entrevistes a diferents sectors de la població (menors i majors de 25 anys), així com una entrevista personal a la responsable del programa educatiu “Ayuda en Acción”, que intenten garantitzar una educació igualitària per tots els infants. També es van extreure els punts dels programes electorals que feien referència a la pobresa infantil i es van analitzar. Finalment, es van realitzar unes entrevistes personalitzades a nens d’entre 8 i 12 anys per analitzar les respostes que concedien.

CONCLUSIONS/RESULTATS: Es van obtenir les següents conclusions. Primerament, que la societat és conscient que hi ha un nombre important de nens en situació en risc d’exclusió social, però no hi ha una implicació social que garanteixi una millora en aquest terreny. D’altra banda, es va trobar que els programes electorals, en veure que el nombre de famílies en risc d’exclusió social augmentava, han anat incrementant les mesures per pal·liar aquesta problemàtica, però només de manera teòrica. Finalment, pel que fa als infants, es va trobar que una situació de pobresa al seu entorn no els condiciona cap al materialisme i que les poques coses que desitgen estan plenes de valors morals.

This entry was posted in 2016, INS Alex. Satorras and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.