“Sóc sord, i què?”, Laia Comas, Maristes Valldemia

AUTORA Laia Comas Valés

CENTRE Maristes Valldemia

TUTORA Núria Real

SÍNTESI L’objectiu del treball és aprofundir en el món de la sordesa i tot el que comporta el fet de ser sord en la vida diària d’aquestes persones. Especialment tot el procés que viu una família en saber que el seu fill és sord. El treball consta d’una part teòrica en la qual s’explica aquest procés, i d’una part pràctica en la qual s’ha realitzat un seguiment a una persona sorda.

Sóc sord, i què

This entry was posted in 2011, Maristes Valldemia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.