La casa-fàbrica el Molí del l’Era: 3 segles d’història

AUTORA: Maria Vilajoana i Fuentes

CENTRE: Sant Antoni de Pàdua

TUTORS: Genís Fernández i Carlos Sicilia

TIPOLOGIA: D’estudi de cas i de memòria històrica

ABSTRACT:

Aquest treball de recerca analitza el recorregut d’una casa-fàbrica de la comarca del Berguedà en el període comprès entre el 1713 i el 1976.  A més, fa una evolució comparativa del context històric i econòmic del país en aquell període. L’objectiu  és  corroborar si l’activitat industrial ve determinada pel context socioeconòmic d’un determinant moment. La metodologia utilitzada és l’estudi de cas. Aquesta investigació es basa en l’anàlisi i estudi de fonts, fonamentalment primàries,  com per exemple els documents de registres tant públics com privats. El resultat obtingut amb aquesta metodologia és la reconstrucció íntegra de la trajectòria de l’empresa. S’evidencia  que, efectivament, factors històrics, econòmics, tecnològics, oportunitats de mercat i iniciativa personal expliquen la pervivència de l’activitat fabril durant gairebé tres segles. S’ha confirmat els seus inicis com a molí, la seva conversió a fàbrica de filatures a finals del XVIII, una breu etapa de fabricació de xocolata al darrer tram del XIX i el retorn a la indústria tèxtil des de principis del XX fins al seu tancament definitiu.

This entry was posted in 2024, Col·legi salesià. Bookmark the permalink.

Comments are closed.