Visual però invisible: LSC a Mataró

AUTORA: Jana Olivares Massó

CENTRE: INS Thos i Codina

TUTORA: Montse Xiqués

TIPOLOGIA: Explicatiu

PUNT DE PARTIDA: La hipòtesi plantejada en iniciar el treball va ser la següent: ‘‘Les Persones Sordes signants no tenen una bona inclusió a la societat mataronina, ja que sempre depenen d’altres persones. No poden portar una vida quotidiana normal (o el que les persones oients consideraríem com a normalitat) sense dependre d’algú altre’’. Els objectius plantejats eren:

• Conèixer a fons la situació de la llengua de signes a Mataró.

• Reflectir la situació actual de la comunitat sorda respecte a la inclusió en la ciutat de Mataró.

• Investigar si hi ha un pla de millora per a la inclusió de la comunitat signant a la ciutat de Mataró. En cas que n’hi hagi un, fer propostes per millorar-lo. En cas que no existeixi, crear-ne un.

PROCÉS DE TREBALL: Per a crear el marc teòric s’han consultat fonts escrites diverses com ara llibres, pàgines oficials d’entitats i documents oficials. Per a la part pràctica, centrada en la comunitat Sorda a Catalunya i en concret a Mataró, s’han dut a terme entrevistes i s’ha estat amb contacte amb gent que forma part de la comunitat Sorda o hi està estretament relacionada, com per exemple Persones Sordes signants, intèrprets de LSC, logopedes i membres de diverses entitats. També s’han realitzat enquestes tant a la comunitat oient com a la comunitat Sorda de la ciutat. Finalment, s’ha redactat una proposta d’un pla d’inclusió i/o millora de la comunitat signant a Mataró.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Després d’haver fet tota la recerca i haver assolit els objectius, s’ha pogut arribar a la conclusió que la hipòtesi plantejada inicialment es compleix parcialment. S’ha pogut comprovar que hi ha moltes barreres de comunicació que dificulten molts aspectes de la vida d’una Persona Sorda Signant. No obstant això, s’ha desmentit l’afirmació de la hipòtesi que diu que no poden portar un ritme de vida quotidià normal (o el que les persones oients consideraríem com a normalitat). En altres paraules, no depenen sempre d’una altra persona; sí que poden anar a comprar i fer algunes gestions sols, malgrat que tindran més complicacions. Tanmateix, en moltes altres ocasions no tenen una bona inclusió dins de la societat mataronina.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2022, INS Thos i Codina and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.