ASL, a Language in Capital Letters

PUNT de PARTIDA: El treball està basat en un estudi sobre la llengua de signes americana, la seva cultura i els mètodes d’ensenyança d’aquesta llengua. Vist que d’aquests últim no hi ha gaires, l’objectiu principal del treball era crear-ne un i posar-lo en pràctica.

PROCÉS de TREBALL:
Es van establir cinc objectius, dels quals el més important era crear aquest mètode d’ensenyança, i a partir de cada un d’aquests es va fer la recerca d’informació. Cada objectiu té el seu apartat amb la seva informació. Per tots aquests coneixement es van consultar especialistes en el tema, persones que hi conviuen diariament, llibres, etc.

RESULTATS/CONCLUSIONS: El mètode creat es va posar en pràctica amb dues voluntàries. Es van cinc classes per separat i va concloure amb un conjunta en la qual s’havia de posar en pràctica tot el que s’havia après de llengua de signes.

This entry was posted in 2020, INS Alex. Satorras and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.