Els joves migrants. Una realitat desconeguda.

PUNT de PARTIDA: El treball consisteix principalment en conèixer el fenomen del joves migrants estrangers i analitzar el sistema de protecció de la infància i l’adolescència a Catalunya.
La hipòtesis que em vaig plantejar en un principi és la següent: “Els errors i la mala praxis de l’actual sistema de protecció de la infància i l’adolescència provoca que els MENA es trobin en una situació irregular i se’ls faci difícil la seva integració.”
Els meus objectius principals van ser:
– Informar-me i seguir les notícies sobre els casos que s’anaven donant sobre aquest col·lectiu.
– Conèixer i analitzar situació d’aquests joves i la seva realitat social i jurídica.
– Investigar com s’està gestionant la seva acollida.

PROCÉS de TREBALL: M’he informat i documentat a través de llibres, estudis, lleis, entrevistes i notícies sobre aquests joves. Les quatre profundes entrevistes que he fat a profesionals en l’àmbit ha sigut la meva part pràctica. Totes aquestes dades les he recollit, sintetitzat i analitzat.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Com a conclusió he trobat una sèrie de punts forts i punts febles en el sistema de protecció de la infància i l’adolescència a Catalunya. Després de l’estudi he arribat a la conclusió de que els punts forts i febles que he detectat en les intevencions del sistema, haurien de ser futures línies d’investigació, ja que cada punt abarca altres temes i aspectes que s’haurien de analitzar també per afirmar que el sistema és eficaç i eficient amb les seves intervencions o té més mancances.

This entry was posted in 2020, INS Miquel Biada and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.